ייפויי כוח מתמשך:

פורסם ב: יפויי כוח מתמשך | 0

ייפויי כוח מתמשך הנו כלי חדשני אשר מאפשר לכם כבר היום לתכנן את העתיד שלכם, עד כמה שאפשרי הדבר, ולקבוע לפי רצונכם, מי יהיה אחראי על ענייניכם השונים, כגון: בריאותכם, רכושכם ואף עניינכם האישיים.

בחודש אפריל 2017 חלה מהפכה בתחום ייפויי הכוח והכשרות המשפטית בישראל, עם תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס (החוק נחקק במקור בשנת 1962).

"המהפכה" מאפשרת לכל אדם בגיר לקבוע כבר היום – כאשר הוא עדיין כשיר משפטית – כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, אם לא יוכל לטפל בהם בעצמו. מעתה, ניתן לתכנן את העתיד ולשלוט בו (עד כמה שאפשרי הדבר), לתת הנחיות ליקירים בכל הנוגע לטיפול ברכוש, ענייני בריאות, עניינים אישיים ופסיכיאטריים, במקרה הצורך.

באמצעות ייפויי כוח מתמשך יכול הממנה לציין, בפרטי פרטים – הוראות והגבלות, תנאים וכללים לניהול ענייניו, הנחיות מקדימות ולמעשה כל הוראה רלוונטית, לפי צרכיו של הממנה.

מה היה המצב המשפטי לפני התיקון בחוק?

עד התיקון בחוק, אדם שהיה מאבד את כשרותו המשפטית, היה תלוי באפוטרופוס שמונה לו על ידי בית המשפט, כאשר דבר המינוי כבר אינו בשליטתו למעשה, והינו תלוי באחרים, כפי שיפורט להלן.

הליך מינוי אפוטרופוס, כפי שידוע לרבים, דורש פנייה לבית המשפט, יחד עם מסמכים שונים מבני המשפחה ומסמכים וחוות דעת רפואיות. זהו הליך שדורש זמן רב וכרוך בעלות לא מבוטלת.

לאחר קבלת צו המינוי, פעולות של האפוטרופוס עבור החסוי כרוכות בפנייה לביהמ"ש וקבלת אישור מראש. בנוסף, האפוטרופוס חב בדיווח שוטף על כל הוצאה והכנסה של החסוי ועליו להגיש פרטה (פירוט הכנסות והוצאות החסוי) אחת לתקופה.

הפרוצדורה האמורה מקשה מאוד על האפוטרופוס ועל התנהלותו לטובת החסוי. לעתים קרובות, מינוי אפוטרופוס גם גורם לקרע במשפחה, סביב שאלת זהות האפוטרופוס והכוח שהוא מחזיק בידו. לא אחת ניצלו זאת "מקורבים" לטובתם, ועשו בכספי החסוי כבשלהם.

העובדה כי אפוטרופוס מתמנה אחרי הפיכת אדם לחסוי – מבלי שלחסוי הייתה היכולת לדעת על כך מראש – מניחה לאפוטרופוס כר פעולה נרחב. מאחר שברוב המקרים לא ניתנו לאפוטרופוס הנחיות מקדימות, רצונו של האדם (טרם הפיכתו לחסוי) אינו בא בהכרח לידי ביטוי בפעולות האפוטרופוס. לעתים, פעולת האפוטרופוס אף עלולה להיות מנוגדת לרצונות החסוי, ואכן כאמור, בלא מעט מקרים הייתה אכן השתלטות על רכוש, ופעולות שהיו בניגוד לרצונותיהם של אותם חסויים. לאחרונה בתי המשפט משתדלים למעט בהליכי האפוטרופוס במידת האפשר, וייפויי כוח מתמשך הנו כלי נהדר המשתלב במגמה זו.

 

ברוב המקרים, ייפוי כוח מתמשך מאיין את הצורך באפוטרופסות. על פי התיקון לחוק הנ"ל, אדם יכול לקבוע מי יבצע אי אילו פעולות עבורו ובמקומו (וכיצד יבצע) – אם חלילה יאבד את כשרותו המשפטית.

למשך כמה זמן תקף ייפוי כוח מתמשך?

בניגוד לייפוי כוח רגיל או נוטריוני, שתוקפו יפה ל-10 שנים בלבד ממועד חתימתו; ותוקפו פג, במקרה שנשללת כשרותו המשפטית של אדם – ייפוי כוח מתמשך, כוחו יכול להישמר גם למשך עשרות שנים, והינו בתוקף כל עוד האדם בחיים, למעשה.

כאמור, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שנחתם ע"י אדם, בהיותו כשיר מבחינה משפטית – ונכנס לתוקף אם הממנה איבד (חלילה) את כשרותו, תוך הצגת אישור רפואי מתאים, או כל מנגנון אחר שנקבע.

בייפוי הכוח, ניתן לפרט ולתת הוראות טיפול מפורשות. הממנה רשאי למנות מספר מיופי כוח, ביחד ולחוד או חלופיים. ניתן לקבוע כי מיופה הכוח חב בחובת דיווח כלפי אדם שיהיה מיודע, בכל פעולה שנוקט מיופה הכוח, בשם הממנה. ניתן למנות מספר מיופי כוח, שכל אחד אחראי על תחום ספציפי. משל: בן כלכלן שאחראי על נכסים; בת רופאה שאחראית על הטיפול הרפואי.

רק עו"ד שעבר הכשרה מתאימה וקיבל הסמכה מאת האפוטרופוס הכללי, רשאי על פי דין לערוך את ייפוי הכוח המתמשך לאחר מתן הסברים למייפה הכוח (הממנה) ולמיופה הכוח, כך שלא ניתן לערוך את יפויי הכוח המתמשך לבד בבית.

מהם התרחישים האפשריים שיש לקחת בחשבון?

עו"ד שעבר הכשרה מתאימה כאמור, וקיבל הסמכה מאת האפוטרופוס הכללי, רשאי על פי דין לערוך את ייפוי הכוח המתמשך לאחר מתן הסברים למייפה הכוח (הממנה) ולמיופה הכוח, תוך פירוט הוראות החוק ואת הדילמות השונות, אשר יש לשקול במהלך עריכת ייפוי הכוח כמו גם חשיבה על תרחישים שונים שעלולים לקרות בעתיד. כל אחד על פי צרכיו ורצונותיו שלו.

הממנה יכול להחליט מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו. ברירת המחדל הינה עם הצגת אישור רפואי על פגיעה בכשרות המשפטית אבל אפשר אפילו לפני כן, לפי החלטת המיופה כוח בידוע האנשים האחרים או בקרות מקרה מסויים וכד'.

חשיבות הייעוץ המשפטי באה לידי ביטוי בבחינת התרחישים האפשריים והבנת רצונו של הממנה, בהתמודדות עם כל מצב, שייתכן כי ייווצר בעתיד. זאת, כדי למקסם ככל הניתן את מימוש רצונותיו, הטיפול בו, בענייניו ובנכסיו.

מהו היחס בין ייפוי הכוח המתמשך לבין הוראות חוק החולה הנוטה למות?

ייפוי כוח מתמשך אינו גובר על הוראות חוק החולה הנוטה למות, אבל הוא עשוי לסייע במצב בו יידרשו לחולה הנוטה למות מכונות מאריכות חיים, או לחלופין מתן תרופות מסוימות. זאת, כדי להוציא לפועל את רצונו של הממנה ולהעיד על דעותיו ורצונותיו. ייתכן שייפוי כוח מתמשך אף יסייע בקיצור הליכים, בהם יש כוונה לנקוט, מכוח חוק החולה הנוטה למות.

רצון ודעות הממנה היום, יכולים לסייע ליקיריו של הממנה בקבלת החלטות הנוגעות לטיפול בו בעתיד, ובמקרים רבים גם להסיר מהם רגשות אדם בקשר להחלטות שיידרשו לקבל, שכן הם יודעים כי זה היה רצון הממנה.

כיצד ניתן לבחור מיופה כוח אופטימלי? האם ניתן לפקח עליו?

חשוב לבחור בקפידה את מיופה הכוח הטוב ביותר, עליו סומכים כי במידת הצורך יוציא לפועל את רצון מייפה הכוח. פעמים רבות אנשים מייפים את כוחם של קרוביהם ואנשים עליהם הם סומכים ב"עיניים עצומות".

ניתן לבחור מיודע, אשר מיופה הכוח מחויב ליידע – בכל פעולה שהוא מבצע. המיודע יכול להיות לדוג' קרוב משפחה אחר או אפילו בן / בת שגר/ה בחו"ל ואינו יכול להיות מעורב בענייני הטיפול השוטף. המיודע יכול לוודא כי מיופה הכוח מתנהל כראוי, בהתאם לרצון הממנה. המיודע מהווה למעשה פיקוח על מיופה הכוח. המיודע יכול לפנות לאפוטרופוס הכללי, במקרים בהם הוא חושש שלא נעשה שימוש ראוי בייפוי הכוח, או אף לבית המשפט במקרה הצורך.

לסיכום:

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חשוב מאוד, שכדאי להשכיל ולנצל, כדי להשאיר מעט ככל הניתן ליד הגורל;

כדאי ורצוי לתכנן בקפידה ובמחשבה תחילה, כיצד ייראו חיינו אם – חלילה -לא נוכל לקבל החלטות בעצמנו או לדאוג לעניינינו בעצמנו, ולעשות זאת כבר היום.

אל תחכו שיהיה מאוחר מידי. פעלו עוד היום.

לבירורים ומידע נוסף ניתן לפנות טלפונית למשרדינו בהקדם.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *